Oferta pracy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik techniczno-gospodarczy

 

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV

 

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

– Prowadzenie pojazdu w celach służbowych

– Pomoc techniczna podczas organizowanych przez CKiS wydarzeń kulturalnych i sportowych

– Montaż wystaw w galeriach CKiS

– Zakup artykułów technicznych, biurowych wg potrzeb

– Prace załadunkowe i rozładunkowe oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem powierzonego mienia;

– Nadzór nad zabezpieczeniem i technicznym utrzymaniem obiektów CKiS;

– Przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury technicznej w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji;

– Zgłaszanie oraz udział w pracach konserwacyjno-naprawczych w naszych obiektach

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników CKiS uzależnione od posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowicach w terminie do 31 lipca 2018.

Do aplikacji prosimy o załączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Termin przesyłania aplikacji:
30 czerwca 2018

Termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia

Wymiar czasu pracy:
1/1 etatu

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. Wyższe wykształcenie w kierunkach związanych z księgowością,

  2. Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub zastępcy GK,

  3. Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowej CKiS na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

2) Zarządzanie środkami finansowymi CKiS w celu zapewnienia płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu CKiS;

3) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

4) Opracowywanie innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej CKiS;

5) Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku CKiS;

6) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z obowiązującymi przepisami;

7) Przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych CKiS oraz harmonogramu wydatków we współpracy z Dyrektorem CKiS;

8) Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykorzystanej dotacji przyznanej przez Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i zarządzeniami Organizatora;

9) Rozliczanie pozyskanych środków finansowych ( w tym unijnych, dotacji celowych), wykorzystywanych na realizację celów statutowych CKiS oraz zadań i projektów w zakresie określonym przez finansującego;

10) Sporządzanie obowiązujących, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych;

11) Sporządzanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów;

12) Weryfikacja poprawności kwalifikacji podatku VAT odliczonego i należnego za dany okres rozrachunkowy;

13) Sprawdzenie poprawności rejestrów VAT, stanowiących dokument źródłowy do sporządzenia deklaracji VAT 7;

14) Nadzór nad prawidłowością operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników;

15) Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych tj. : zaliczek podatkowych, składek, potrąceń itp. i ich terminowe przekazywanie do ZUS i US;

16) Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami prawa;

17) Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS i US wymaganych odrębnymi przepisami prawa;

18) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;

19) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;

20) Nadzór, koordynacja i kontrola działalności wykazanych w schemacie organizacyjnym CKiS komórek sprawujących obsługę finansowo-księgową;

21) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi – GUS i bank;

22) Współpraca z przedstawicielami sołectw Gminy Krzeszowice w zakresie wydatkowania przekazywanych CKiS środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, z przeznaczeniem wskazanym w stosownych uchwałach zebrań wiejskich i osiedlowych;

23) Nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Administracyjnego, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;

24) Wnioskowanie w sprawach zatrudnienia zwalniania i awansowania pracowników finansowo-księgowych CKiS oraz ustalanie i aktualizowanie ich zakresów obowiązków.;

25) Realizacja procedur kontroli zarządczej;

Oferujemy:
– Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

– Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników CKIS w Krzeszowicach uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w siedzibie CKiS w Krzeszowicach, lub wysyłać pocztą tradycyjną.