Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1, tel.: 12 282 14 65, e-mail: sekteratiat@ckiskrzeszowice.pl/
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem iod@ckiskrzeszowice.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  w celu zadań statutowych i upowszechniania kultury, na podstawie ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, e ,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na CKiS Krzeszowice przez przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwi Państwu udział
  w naszych działaniach. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest to niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.