Oferta pracy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik techniczno-gospodarczy

 

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV

 

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

– Prowadzenie pojazdu w celach służbowych

– Pomoc techniczna podczas organizowanych przez CKiS wydarzeń kulturalnych i sportowych

– Montaż wystaw w galeriach CKiS

– Zakup artykułów technicznych, biurowych wg potrzeb

– Prace załadunkowe i rozładunkowe oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem powierzonego mienia;

– Nadzór nad zabezpieczeniem i technicznym utrzymaniem obiektów CKiS;

– Przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury technicznej w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji;

– Zgłaszanie oraz udział w pracach konserwacyjno-naprawczych w naszych obiektach

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników CKiS uzależnione od posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowicach w terminie do 31 lipca 2018.

Do aplikacji prosimy o załączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!

 


Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-księgowych.

 

Termin przesyłania dokumentów (CV, list motywacyjny):

10.09.2018

Termin rozpoczęcia pracy:

22.10.2018

Wymiar czasu pracy:

1/1 etatu

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe w kierunkach związanych z księgowością.
 • roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych CKiS, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 • Prawidłowe i terminowe wprowadzanie dokumentów źródłowych, tj.: sprzedaży, zakupu, bankowych, kasowych, list płac; do systemu księgowego  CKiS – CDN OPTIMA, zgodnie ze standardami księgowymi oraz wewnętrznymi zasadami Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
 • Sprawdzanie poprawności rachunkowej wprowadzanych dokumentów – weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów księgowych CKiS, zgodnie z przyjętym planem kont.
 • Wystawianie dokumentów PK m.in. dotyczących listy płac, ZUS, amortyzacji, ubezpieczeń, rozliczeń międzyokresowych itp.
 • Analiza obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z kontrahentami oraz jednostkami publicznymi.
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 • Wystawienie not obciążeniowych i odsetkowych.
 • Wystawiane ponagleń do zapłaty.
 • Wystawianie potwierdzeń sald.
 • Ewidencja przychodów i kosztów, rejestru VAT.
 • Uzgodnienie sprzedaży detalicznej ( paragonów z kas fiskalnych ) na koniec danego okresu rozrachunkowego – wg kas fiskalnych będących w użytkowaniu, w miejscach działalności CKiS.
 • Rozliczanie sprzedaży komisowej dzieł sztuki, wyrobów artystycznych prowadzonej przez Galerię CKiS.
 • Weryfikacja poprawności kwalifikacji podatku VAT odliczonego i należnego za dany okres rozrachunkowy, we współpracy z Głównym Księgowym.
 • Sprawdzenie poprawności rejestrów VAT, we współpracy z Głównym Księgowym, stanowiących dokument źródłowy do sporządzenia deklaracji VAT 7.
 • Weryfikacja list płac.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
 • Uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej.
 • Uzgodnienie kręgu kosztów za poszczególne okresy sprawozdawcze.
 • Uzgodnienie obrotów i sald kont rozrachunkowych za poszczególne okresy sprawozdawcze.
 • Przygotowanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca w terminie umożliwiającym sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Rozliczanie kosztów i przychodów poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez CKiS w danym roku obrotowym.
 • Rozliczanie i księgowanie na odpowiednie konta środków przekazanych CKiS, do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli) Gminy Krzeszowice, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w stosownych uchwałach zebrań wiejskich i osiedlowych.
 • Rozliczanie i księgowanie na odpowiednie konta dotacji celowych oraz projektów UE  przyznanych CKiS.
 • Naliczanie odpisów na ZFŚS.
 • Rozliczanie ZFŚS i ustaleniu stanu środków na koniec roku obrotowego.
 • Przestrzeganie obiegu dokumentów finansowo-księgowych CKiS.

 

Oferujemy:

– Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

– Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników CKIS w Krzeszowicach uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub przesłać emailem: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2018 r.

Do aplikacji prosimy o załączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!