sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Aktywna Szkoła - zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 1. Organizator:
  • Szkolny Związek Sportowy
   • przy współpracy ze Szkolnymi Związkami Sportowymi na szczeblu wojewódzkim (dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie).

 

 1. Patronat Honorowy:
  • Minister Sportu i Turystyki

 

 • Cel konkursu:
  • Wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
  • Szkoły wszystkich typów ma terenie całego kraju.
  • Każda szkoła może ubiegać się o tytuł „Szkoła promująca aktywny styl życia”.
  • Szkoła otrzymuje tytuł tylko raz i w następnych latach może wystartować w konkursie, ale nie otrzymuje tytułu ponownie.

 

 1. Kategorie konkursu:
  • „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,
  • „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,
  • „Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów).

Warunkiem uzyskania takiego tytułu jest spełnienie co najmniej 50% obowiązkowych kryteriów w dwunastu ocenianych obszarach:

 1. Program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole.

Oceniane szczególnie:

 • ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego,
 • nowe sporty wprowadzane do lekcji wf,
 • ilość zwolnień z wf,
 • angażowanie w alternatywne formy realizacji wf uczniów okresowo zwolnionych z zajęć,
 • system oceny uczniów z wf,
 • ilość i sposoby realizacji fakultetów, ilość młodzieży objęta tymi formami,
 • programy autorskie

 

 

 1. Organizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych.

Oceniane szczególnie:

 • przeprowadzenie zawodów o mistrzostwo szkoły w poszczególnych dyscyplinach sportu.

 

 1. Udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.

Oceniane szczególnie:

 • udział w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju.

 

 1. Organizacja międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły.

Oceniane szczególnie:

 • organizacja zawodów międzyszkolnych (ID, IMS, Licealiada) rangi gminnej, powiatowej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz innych zawodów.

 

 1. Organizacja imprez okolicznościowych.

Oceniane specjalnie:

 • organizacja na terenie szkoły imprez typu:
  • Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego,
  • Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego,
  • Dzień Sportu Szkolnego,
  • konkursy wiedzy o tematyce sportowej,
  • konkurs na najlepszego sportowca szkoły,
  • wywiadówki z kultury fizycznej,
  • sportowe wakacje / ferie,

 

 1. Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich.

Ocenianie szczególnie:

 • Szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Sportu,
 • Szkolenia Młodzieżowych Sędziów Sportowych,
 • Kursy na kartę rowerową,
 • Kursy na kartę pływacką,
 1. Udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży.

Oceniane szczególnie:

 • udział szkoły w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
 • udział szkoły w programie „WF z AWF”,
 • udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży.

 

 1. Promocja wychowania fizycznego i sportu w szkole.

Oceniane specjalnie:

 • strona internetowa z informacjami na temat sportu w szkole,
 • gazetka o tematyce sportowej,
 • tabela rekordów szkoły,
 • informacje sportowe w mediach społecznościowych.

 

 1. Obiekty sportowe i sprzęt sportowy w szkole.

Oceniane specjalnie:

 • zaangażowanie w budowę i modernizację przyszkolnej bazy sportowej, nowatorskie pomysły,
 • urządzenia i przybory sportowe będące do dyspozycji uczniów w trakcie zajęć wf i podczas zajęć pozalekcyjnych,

 

 1. Kadra dydaktyczna.

Oceniane specjalnie:

 • udział w doszkalaniu się
 • udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi wiedzy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego

 

 1. Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły.
 • Organizacja wspólnych, dla dzieci i rodziców, imprez sportowo-rekreacyjnych
 • Organizacja innych przedsięwzięć promujących aktywność rodzinną: rajdy, wycieczki, challenge sportowe, przedsięwzięciach na rzecz aktywnego transportu, inne.

 

 1. Inne osiągnięcia szkoły (nie wymienione wyżej).

 

 

 1. Terminy:
  • Szkoły zgłaszają wstępnie swój udział w konkursie do Wojewódzkich SZS DO 08.06.2022.
  • Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wraz z protokołem oceny należy dostarczyć do Wojewódzkiego SZS do końca września 2022 r.
  • Komisje Wojewódzkie przy Wojewódzkich SZS dokonują do 15 października 2022 weryfikacji sprawozdań. i ich oceny.
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na szczeblach wojewódzkich wraz z prezentacją najciekawszych pomysłów i dobrych praktyk oraz wręczenie nagród nastąpi w II połowie października 2022 podczas specjalnych imprez podsumowujących.
  • Realizacja ogólnoszkolnych imprez sportowych / eventów w listopadzie i grudniu 2022.

 

 • Nagrody:
  • Najlepsze szkoły wyłonione w poszczególnych kategoriach w każdym województwie otrzymują tytuł SZKOŁY PROMUJĄCEJ AKTYWNY STYL ŻYCIA oraz nagrody w postaci:
   • dyplomu honorowego,
   • dofinansowania do imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły z wykorzystaniem aktywności zawartych w zgłoszeniu,                  w tym zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprezy oraz pomoc w zaproszeniu gości specjalnych imprezy (impreza musi odbyć się w listopadzie - grudniu 2022 roku)
    • I miejsce w każdej kategorii – 5000 zł
    • II miejsce w każdej kategorii – 3000 zł
    • III miejsce w każdej kategorii – 2000 zł

 

 • Ocena sprawozdań:
 • Do oceny sprawozdań zostaną powołane specjalne Komisje na szczeblu województw złożone z przedstawicieli Wojewódzkich SZS, Powiatowych SZS, JST i nauczycieli.
 • Każde sprawozdanie szkoły musi zawierać opis działań w poszczególnych ww. obszarach. Opisy powinny być potwierdzone zdjęciami i innymi formami wizualnymi zaświadczającymi o podejmowanych akcjach.
 • Do sprawozdań należy dołączyć protokół z „samooceny” konkursu (wzór poniżej).
 • Ogłoszenie wyników Konkursu i działań szkół będzie udostępniona również na stronach internetowych SZS i instytucji wspierających z najciekawszymi pomysłami i prezentacją najlepszych szkół i rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowa sprzedaż biletów