sekretariat@ckiskrzeszowice.pl

+48 12 282 14 65

Regulamin mistrzostwa gminy Krzeszowice


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W MISTRZOSTWACH POWIATU KRAKOWSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Zawody w ramach Szkolnego Związku Sportowego stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) Igrzyska Dzieci – mistrzostwa szkół podstawowych.

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – mistrzostwa szkół podstawowych.

c) Licealiada – mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych.

3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami określonymi w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Małopolskiego na dany rok szkolny. W sprawach nie ujętych w regulaminie i kalendarzach stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.


II. CELE I ZADANIA

1. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

2. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowych.

3. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.

III. ORGANIZATORZY

1. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach działające w porozumieniu ze Starostą Powiatu Krakowskiego.

2. Koordynatorzy Sportu Szkolnego współpracujący z CKiS w Krzeszowicach, działający w porozumieniu z Burmistrzami miast i Wójtami gmin oraz Dyrektorami szkół, na terenie których odbywają się zawody o Mistrzostwo Powiatu.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Opracowanie Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych, w oparciu o Kalendarz Imprez Sportowych dla Województwa Małopolskiego na dany rok szkolny.

2. Powiadomienie szkół o terminie i miejscu rozgrywania zawodów na minimum 10 dni przed ich rozpoczęciem poprzez stronę internetową www.ckiskrzeszowice.pl– zakładka MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO oraz system SRS na stronie www.srs.szs.pl

3. Zabezpieczenie obsady sędziowskiej, medycznej, technicznej.

4.Przygotowanie protokołów z zawodów, obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych.

5. Zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (otwarcie, dekoracja wręczenie nagród, zakończenie).

6. Opracowanie i przekazanie do wiadomości publicznej komunikatów końcowych z przeprowadzonych zawodów.

V. SZCZEBLE ZAWODÓW

1. Gminne zawody sportowe przeprowadzane są na terenie poszczególnych gmin powiatu krakowskiego . Zwycięzcy tego szczebla uczestniczą w zawodach powiatowych. Zgłoszenia do zawodów powiatowych dokonują samodzielnie wyłącznie przez system SRS – www.srs.szs.pl

2. Powiatowe zawody sportowe przeprowadzane są na terenie powiatu Krakowskiego w miejscu wskazanym w Powiatowym Kalendarzu Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Zwycięzcy szczebla powiatowego uczestniczą w zawodach rejonowych, a następnie wojewódzkich.

VI. UCZESTNICTWO

1. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Szkoła może wystawić do zawodów w danej dyscyplinie tylko jedną reprezentację.

3. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin, zawarte w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Małopolskiego na dany rok szkolny.

4. W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową.

5. Ustala się następujące warunki startu w zawodach powiatowych :

a) zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną, organizator zastrzega sobie prawo kontroli,

b) opiekun drużyny/zawodników przedkłada imienne zgłoszenie potwierdzone podpisami dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zawodnika lub zespół, wygenerowane przez system SRS po dokonaniu zgłoszenia w systemie.

c) posiadanie przez zgłoszonego zawodnika aktualnej grupy dyspanseryjnej A lub B (tzw. grupy ćwiczebnej z w-fu) /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.XII.2004- Dz. U nr 282 poz. 2814  oraz z dnia 21.III.2007 r. – Dz. U. nr 56 poz. 379. Dyrektor danej szkoły oraz opiekun grupy zawodników złożonym na ręce organizatorów zgłoszeniem drużyny potwierdza posiadanie przez zgłoszone osoby odpowiedniej grupy dyspanseryjnej.

d) szkoła dokonuje zgłoszenia zgodnie ze szczegółowym regulaminem zawodów nie później niż 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem zawodów poprzez system SRS.

6. Reprezentacja szkoły powinna posiadać jednolite stroje sportowe, a w grach zespołowych także numery na koszulkach. Sprawy wyjątkowe rozstrzyga organizator.

7. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów określonych dla danej dyscypliny sportowej, zawartych w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Małopolskiego na dany rok szkolny, regulaminie współzawodnictwa oraz przestrzegania zasad fair play.

8. Opiekunem zespołu szkolnego może być tylko nauczyciel uczący w danej szkole, bez obecności którego nie dopuszcza się zespołu (zawodników) do zawodów powiatowych.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizator – Powiatowy bądź Miejski/Gminny Koordynator Sportu Szkolnego może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników zawodów. Podobnie niewłaściwe zachowanie się opiekuna lub kibica danego zespołu na zawodach skutkuje dyskwalifikacją zespołu z rozgrywek oraz powiadomieniem organu prowadzącego szkołę, o czym decyduje dyrektor CKiS w Krzeszowicach .

2. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem przez cały czas trwania zawodów sportowych.

3. Zawody sportowe przeprowadzane są w placówkach oświatowych oraz obiektach sportowych na terenie powiatu krakowskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminnymi Koordynatorami Sportu szkolnego, działającymi w porozumieniu z Dyrektorami szkół.

4. Każda konkurencja przeprowadzana jest pod okiem zawodowego sędziego lub nauczyciela wychowania fizycznego.

5. Przed każdymi zawodami organizator w obecności opiekunów grup i sędziego zawodów dokonuje odprawy technicznej. (na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów).

6. Nauczyciele wychowania fizycznego – opiekunowie zawodników i drużyn, którzy awansowali do zawodów szczebla wyższego, winni interesować się terminem i miejscem przeprowadzania tych zawodów.

8. Do zawodów rejonowych lub wojewódzkich reprezentacje szkolne zgłaszane są przez samodzielnie przez szkoły poprzez system SRS.

9. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych organizator finałów powiatowych w porozumieniu z opiekunami grup dokonuje podziału drużyn na dwie lub więcej grup.

a) w grupach zawody rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań, system dalszych gier ustala organizator

b) w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, o czym decydują organizatorzy zawodów w porozumieniu z opiekunami grup na odprawie technicznej,

c) względy organizacyjne mogą zadecydować o innym systemie rozgrywek.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z przepisami gier określonymi w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Małopolskiego na dany rok szkolny oraz przepisami Polskich Związków Sportowych.

2. Zakładka o nazwie: MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO znajdująca się na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach www.ckiskrzeszowice.pl jest oficjalną stroną Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krzeszowicach. Na stronie tej dostępne będą komunikaty dotyczące organizacji zawodów, bieżące informacje, podsumowania rozgrywek, Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych na dany rok szkolny.

3. Sprawy szczegółowe i wszelkie uwagi/protesty/ dotyczące organizacji zawodów sportowych w powiatowym systemie współzawodnictwa rozstrzyga dyrektor CKiS w porozumieniu z organizatorami poszczególnych zawodów .

4. Nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów otrzymują reprezentacje gmin, które zajęły trzy pierwsze miejsca.

5. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Powiatowym Koordynatorem Sportu Szkolnego:
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ul. Walkowskiego1, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 / 282 14 65 wew. 4 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2019

Internetowa sprzedaż biletów