Ruszają rezerwacje hali sportowej w Krzeszowicach JESIEŃ – ZIMA 2023

Ruszają rezerwacje hali sportowej w Krzeszowicach JESIEŃ – ZIMA 2023

Zapraszamy do rezerwowania hali sportowej w okresie od września 2023 do grudnia 2023.

Mail zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane:

-imię i nazwisko/nazwa firmy;

-adres;

-mail i telefon do kontaktu;

-dzień wynajmu;

-okres wynajmu;

-godziny wynajmu;

-powierzchnia wynajmu (1/3, 2/3, cała hala);

-cel wynajmu (sportowy/komercyjny).

O propozycji wynajmu poinformujemy bezpośrednio w wiadomości mailowej.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: hala@ckiskrzeszowice.pl 

Wysłanie maila ze zgłoszeniem jest równoznaczne z akceptacją klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Centrum Kultury
  i Sportu w Krzeszowicach, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1, e-mail: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  z którym się można pod adresem iod@ckiskrzeszowice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynajmu hali sportowej w Krzeszowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Pozyskane  dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wynajmu/ wypożyczenia sprzętu.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.