Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


 §1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca – Sklep Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, działające pod adresem internetowym www.ckiskrzeszowice.pl, prowadzony przez: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice NIP: 676-10-87-093, REGON: 350759219 (dalej jako sprzedawca), prowadzący działalność handlową w zakresie sprzedaży karnetów na zajęcia oraz wynajmu obiektów.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego
  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar –  prezentowane  przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jako umowa zawarta na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu .
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ckiskrzeszowice.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na odległość.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zakupu określonej ilości
   i rodzaju Towarów, po cenie prezentowanej przez Usługodawcę w Sklepie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Polityka – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod adresem www.ckiskrzeszowice.pl.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsza akceptacja treści Regulaminu
  i zapoznanie się z Polityką Prywatności, dostępnymi pod adresem: www.ckiskrzeszowice.pl
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Do przeglądania stron internetowych  oraz asortymentu Sklepu Internetowego konieczne  jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 3. Osoby korzystające ze sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu. .
 6. Operatorem transakcji finansowych za pomocą płatności online jest : Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).
 7. Płatności za Towary można dokonać również, oprócz metod wskazanych w ustępie poprzedzającym, przelewem bezpośrednio na konto Centrum Kultury i Sportu
   w Krzeszowicach nr 70 8612 0003 0010 0000 0026 0007.
 8. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodne z art.71 KC.


§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu (24h na dobę) za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego.
 2. Przez złożenie Zamówienia, w sposób, o którym mowa  w ust.1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związania się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważana jest za zawartą w momencie o którym mowa w ustępie 7 poniżej.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru a w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu (akceptując zgodę na przetwarzanie numeru telefony w celu ułatwienia kontaktu).
 4.  W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać;
  a) akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,
  b) wyboru zamawianych Towarów,
  c) podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  d) wyboru sposobu płatności.
 5.  Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Towarów następuje przez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail)
 7. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma od Sprzedawcy elektroniczną informację  potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 8. Sprzedawca przesyła potwierdzenie, zawierające informację o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie  takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towar.
 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej), w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.

§ 4 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

  1.  Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów, zawierają wszystkie związane
    z produktem podatki i inne koszty, w tym podatek VAT.
  2.  Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura), na warunkach określonych w § 3.
  3.  Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Usługodawcy, za pomocą Autopay, BLIK lub gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy. 
  4.  Za dokonanie płatności uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez system płatności on-line wobec Sprzedawcy.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres; Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl
 3. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła nr rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

§ 6 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO Sklep informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice NIP: 676-10-87-093, REGON: 350759219, tel. +48 12 282 14 65, e-mail: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury i Sportu możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@ckiskrzeszowice.pl
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień i ich obsługi. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez CKiS tylko w celu przyjęcia i potwierdzenia zamówienia w sklepie internetowym CKiS oraz realizacji zawartej umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym CKiS możliwe jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) tj.::
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, czyli: do zawarcia i wykonania warunków umowy (złożenie i realizacja zamówienia w sklepie),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli: archiwizowania dokumentów niezbędnych do rozliczenia, dokumentowania działalności CKiS, dochodzenia roszczeń, przyjmowania skarg
   i reklamacji,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czyli: prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej CKiS.

Dodatkowo, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej zgody,  przetwarzany jest numer telefonu Klienta, co ma na celu usprawnienie kontaktu ze Sklepem.

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu ustawowych terminów przewidzianych na roszczenia związane z realizacją umowy w związku, z którą dane są przetwarzane.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty upoważnione z mocy prawa lub świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na CKiS przez przepisy prawa,
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oraz realizacji zamówienia w sklepie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane osobowe Klientów nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie; www.ckiskrzeszowice.pl, zmienionego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów, przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu przy składaniu Zamówienia.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę informacji, o którym mowa w art.12 Ustawy o Prawach Konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić́ warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą̨ ustawień́ swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić́ ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać́, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować́ utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta, ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku
  z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy,  według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.